Skip to main content

Særskilte brannobjekt


Branntilsyn

Brannvesenet har plikt til å føre tilsyn med at eiere og brukere av, samt virksomheter i, særskilte brannobjekter følger opp de branntekniske og organisatoriske forholdene på stedet i samsvar med lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr.1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Brannvesenet jobber risikobasert, og bruke ressursene der de trengs mest og virker å ha størst effekt. FBRT har utarbeidet en langsiktig plan for det brannforebyggende arbeidet, herunder tilsyn med særskilte brannobjekter. Tilsyn blir gjennomført etter en risikovurdering utført av tilsynsmyndigheten.

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av:

  1. Risikoen for tap av liv og helse
  2. Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
  3. Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
  4. Risikoen for brudd på forebyggende plikter
  5. Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.