Skip to main content

Melding om overnatting


Fosen brann- og redningstjeneste mottar jevnlig forespørsler om overnatting på skoler, forsamlingslokaler, idrettshaller, kirker m.m. Dette er bruk som medfører en vesentlig endring av forutsetninger for bruk av bygget etter plan- og bygningsloven, og kan i visse tilfeller føre til søknadsplikt.

Eier av bygg der overnatting kan forekomme, der dette ikke er en del av forutsetningene for bygget, må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør dersom eier selv ikke er arrangør. Det er arrangørens plikt å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt.

Slike arrangement skal meldes brannvesenet (brann- og eksplosjonsvernlovens § 7) og meldingen skal inneholde følgende:

  • Navn på bygget der overnattingen skal foregå
  • Navn og telefonnummer til ansvarlig fra eiers side
  • Navn og ansvarlig fra arrangør/brukers side
  • Antall overnattende
  • Dato og antall netter når overnattingen skal foregå

Meldingen skal sendes brannvesenet senest 1 uke før og sendes til postmottak@fbrt.no

Brannvesenet kan kreve ytterligere opplysninger, fastsette brannsikringstiltak, sette begrensninger m.m.

Generelle krav:

  • Brannvesenet krever at overnatting skal gjennomføres i etasjer med direkte utgang på bakkeplan. Dersom overnattingen skjer i etasjer som ikke har direkte utgang på bakkeplan, må det fremlegges en brannteknisk vurdering utført av brannrådgiver/fagperson for det enkelte bygg.
  • Våken nattevakt, med dokumentert opplæring i brannvern rutiner som gjelder for byggverket, eller arrangementet.