Skip to main content

Overordnet vakt/Innsatsleder brann F 0.1

Overordnet vakt er brannsjefens stedfortreder og innehar det operative ansvaret med brannsjefens fullmakt og myndighet ved brann og ulykker. I FBRT har vår overordnet vakt RØD jakke, merket som INNSATSLEDER BRANN. Dette gjør det blant annet enklere for både Politi, Helse og andre samarbeidsaktører samhandler ved en hendelse å identifisere hverandre. Innsatsleder brann dekker hele distriktet fra Bessaker i Nord- til Storfosna i sør.

Denne vakten er lovpålagt og kan kun bemannes av særskilt kvalifisert personell, med riktig utdanning og bakgrunn godkjent av DSB. 

§ 12.Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner

Leder av brannvesenet

a. har ledelsen av brannbekjempelsen,
b. har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen overtas av politiet,
c. har ordensmyndighet inntil politiet kommer til stedet,
d. kan rekvirere eiendom, bygninger, materiell og personell innenfor rammen av § 5 fjerde ledd,
e. kan pålegge eier eller bruker av eiendom som har vært utsatt for brann, eksplosjon eller annen ulykke å sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak.

Fullmaktene i første ledd gjelder tilsvarende for den som i lederens sted har innsatsledelsen på brann- eller ulykkesstedet.

Ved hendelser der INNSATSLEDER BRANN ikke er kommet frem, eller ved flere pågående hendelser ivaretas de samme fullmaktene av Utryknigsleder, som hos oss har gult jakkeslag, merket med UTRYKNINGSLEDER.